Almende ApS.

En levende biodynamisk landbrugsorganisme! Tilbage i 1987 startede et samarbejde i mellem en håndfuld sønderjyske landbrug – samarbejdet blev navngivet Biodynamisk Samvirke. En del af folkene fra Biodynamisk Samvirke, har stiftet Almende Aps.
Velkommen til Økomødestedet!

Almende ApS.råder samlet over et areal på 1000 Ha, 570 malkekøer, 12.000 æglæggende høns, frugt- og grønsagsproduktion og medejerskab af et mejeri og et pakkeri.   

Samarbejdet er positivt på flere områder. Den fælles markdrift er i sig selv vellykket, hvis der ses på høstudbytterne. Dét at være fælles om udfordringerne, har også vist sig at have en positiv indflydelse på det mellemmenneskelige i Biodynamisk Samvirke.

Visionen

Almende ApS. ønsker, at udvikle sig til et samfundsnyttigt landbrugs- og levefællesskab, hvor der ud over produktionen af en bred vifte af sunde økologiske og biodynamiske levnedsmidler også varetages samfundsmæssige og sociale funktioner.

Almende ApS. vil gerne udvikle et generationsskifte hen imod en samarbejdsmodel, hvor flere mennesker med hver sit ansvarsområde arbejder sammen, og videreudvikler ideen om et bæredygtigt landbrug. De ønsker at arbejde hen i mod at være selvforsynende med både gødning og foder, energi, arbejdskraft og ideer.

Virksomheden skal drives som et fællesskabsstøttet landbrug med en robust og medansvarlig økonomi delvist båret af mennesker uden for gården, som vil bidrage økonomisk til gårdens mulighed for at fremstille fødevarer af høj ernæringskvalitet.

Almende ApS. vil åbne sig for lokalsamfundet, ved at lave kulturelle, pædagogiske og sociale aktiviteter som en del af landbrugets daglige liv. Herigennem håber de, at mennesker her omkring opfatter landbruget som et naturlig sted at komme for at opleve landliv, følge med i udvikling og endda selv er med til at præge fremtiden. De sigter efter en social farming model, ved blandt andet at skabe meningsfyldt arbejde, inspiration og læring for børn, unge, handicappede m.fl.

Tiltag med henblik på øget sundhed og frugtbarhed i stald og mark 

Mål: Øge jordens humusindhold med fra 2-3 % til 5 % over 5 år. Det forventes af jordens dyrkningsevne og udbytte potentialet derved vil stige med 30-50 %. Desuden vil fødevarekvaliteten forbedres, men også sundheden af de producerede planteprodukter for dyr og mennesker.

Samfundsnytte: 1 % øget humusindhold i jordens øverste 20 cm betyder binding af:

 • 125 tons kuldioxid per hektar
 • 25 tons kulstof per hektar
 • 2500 kg kvælstof per hektar
 • 350 kg svovl per hektar

Ud over bedre fødevarekvalitet og fødevaresundhed, bidrager disse tiltag for en bedre jordfrugtbarhed, dermed også betragteligt til et positivt klimaregnskab.

Dokumentation: Nusituationen og den løbende udvikling dokumenteres ved jordprøver samt spadediagnoser og croma-tests, hvilke også giver et billede af hvor godt jordlivet trives. Dette er af afgørende vigtighed, idet det er jordens mikoorganismer, regnorm og jordliv i øvrigt, som er opbygger jordens frugtbarhed og opbygger varig humus i jorden.

Hvad gør vi i praksis:

Stald og fodring:

 • Der bruges plantekul og bentonit (ler-mineraler) i fodringen ca 100 g/ko/dag
 • Der fodres med tang-mineraler i stedet for traditionelle mineraler, hvilket er betydeligt sundere for dyrene. Tang mineraler indeholder ikke konserveringsmidler, dvs. bakterie-hæmmende stoffer.
 • 200 ml Biosa i foderet (Biosa kalder vi de mikroorganismer (mælksyrebakterier, gærsvampe og blågrønne alger), som vi selv dyrker og opformerer.
 • Kokassepræparat 1 gang ugentlig på spalter, i kalvestald og på dybstrøelse.

Gødning:

 • Behandling af gylle med hø-te, brændenælderødder og Biosa
 • Humus-kolloid-blanding (ombygget betonblander) laves i humusmølle af kompost, ler, stenmel, plantekul og mikroorganismer og udbringes i stald til binding af lugt og stimulering af omsætningen af gyllen
 • Blanding af humuskolloider i humusmølle Kompostering af dybstrøelse plus ligninkilde efter Witte-metode (mikrobiel carbonisering)
 • Perkolat/huminstoffer fra MC-komposten opsamles med henblik på senere brug til podning, kompost-te, m.v.
 • Rutine omkring brugen af de biodynamiske kompost præparater
 • Egen fremstilling af de biodynamiske præparater
 • Der er i foråret 2016 fremstillet ca. 3000 tons kompost bestående af træflis, dybstrøelse og gylle. Der er tilsat mikroorganismer og de biodynamiske præparater. Denne kompost spredes på 300-400 ha i efteråret.
 • Der er bygget en biomile på ca 100 m3. Varmen fra denne bruges til opvarmning af stuehus. Se denne video:

Mark:

 • Gennemførsel af 5-punktsplan jf. Martin Becks vejledning i opbygning af jordbundsfrugtbarhed: http://okologi.dk/landbrug/viden/opbygning-af-jordens-frugtbarhed-med-kompost
 • Bonitering og registrering af nu-situation. Udtaget 18 Albrecht-analyser, Chroma-tests, spadediagnose og billeder. Dokumenteres løbende i dyrkningsjournal i Mark-Online med GPS-koordinater.
 • Udligning af grove gødningsmæssige ubalancer vha. mineralsk gødning
 • Samtlige marker omstilles i løbet af 2016 til pløjefri dyrkning
 • På 60 ha gøres de første erfaringer med fladekompostering. Der er afholdt demonstration for landmænd. I efteråret 2016 fladekomposteres yderligere ca. 120 ha.
 • Intensiv brug af mikrobiel processtyring (MPS), især i starten. Hertil bruges til at starte med Biosa Herb sammen med det biodynamiske humuspræparat og egne udvundne huminsyrer fra MC-kompost og biomile.
 • På sigt indsamling og opformering af indogene mikroorganismer (IMO) til fremstilling af eget præparat til mikrobiel processtyring (2017)
 • Fermentering af urter og ”ukrudt” (Pfeiffer metode) ”bekæmpelse” af bestemte ukrudtsarter og give jorden dens ”egenfornuft” tilbage.
 • Fremstilling af egen-nosoder til specifikke marker og problemer
 • Bejdsning af udsæd med huminstoffer og kompost-te (2017)
 • Beluftning af alle græsmarker plus problemmarker. Samtidig MPS
 • Grubning/partiel dybdeløsning af marker med sål-dannelse. Samtidig MPS
 • 100% vintergrønne marker. Delvis isåning af vintergrøn efterafgrøde i bestående udlæg.

Afgrøde:

 • Afgrøde-bonitering i sæson. Registreringer omkring bestand, udbytte, ukrudtsflora, plantesygdomme, Brix-tests m.m.
 • Afgrøde stimulering med kisel-præparat (flere gange i løbet af sæsonen) plus kompost-te

Øvrigt:

Egen opformering af frø/udsæd: efterafgrøder, græs og hovedafgrøder: kløvergræs, ærter, vikker plus alle kornarter.
Der afholdes et kursus i jordfrugtbarhed hvor der deltager 28 landmænd og konsulenter. Derudover yder Martin rådgivning omkring forbedring af jorden frugtbarhed i det omfang det er muligt for dermed også at udbrede denne viden.

Martin Beck, april 2016

 

Her finder du slutrapporten for Almende ApS som case i Det samfundsnyttige landbrug.